O společnosti

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje odborníky v medicínských oborech radiační onkologie, radiologické fyziky a radiobiologie.

Radiační onkologie je samostatným základním medicínským oborem, který se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou zhoubných nádorů (ZN). Radiační onkologie vychází z vědeckých poznatků nádorové biologie, radiobiologie, radiologické fyziky a klinické farmakologie. Předmětem oboru je komplexní nechirurgická léčba ZN, tj. léčebná aplikace ionizujícího záření (radioterapie) a aplikace protinádorových léků (chemoterapie, hormonální terapie a biologická terapie). Vedle terapie ZN patří do oboru epidemiologie, prevence a screening ZN, nádorová genetika, diagnostika, dispenzarizace, symptomatická léčba, posudková činnost a výzkum. Radiační onkologie zahrnuje rovněž aplikaci neionizujícího záření u ZN a aplikaci ionizujícího a neionizujícího záření u vybraných nenádorových onemocnění.

Cílem oboru je zajistit na vysoké odborné úrovni a ve spolupráci s ostatními medicínskými obory, zejména s oborem klinické onkologie, léčbu nádorových a vybraných nenádorových onemocnění. Léčebná aplikace ionizujícího záření probíhá dle radiologických standardů pracovišť, které jsou v souladu s národními radiologickými standardy.

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
předseda výboru SROBF ČLS JEP