Pro odborníky » Vzdělávací systém lékařů

Vzdělávací program v oboru

stáhněte si "Vzdělávací program v oboru RT"

Cílem specializačního vzdělávání v oboru radiační onkologie (dříve radioterapie) je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky, terapie a podpůrné léčby u nemocných s nádorovým onemocněním se zaměřením na léčbu ionizujícím a neionizujícím zářením a jeho kombinaci se systémovou léčbou.

Radiační onkologie je samostatný obor klinické medicíny, který se zabývá diagnostikou a terapií zhoubných nádorů se zaměřením na teorii a praxi léčebné aplikace ionizujícího záření. Obor je rovněž zaměřen na sekundární, terciární a kvartérní prevenci. Vychází z vědeckých poznatků biomedicínských věd, radiobiologie, radiofyziky a radiační techniky, které aplikuje u řady chorobných stavů, především však u zhoubných nádorů.

Hlavní náplní oboru je léčba zhoubných nádorů a některých nenádorových onemocnění především s využitím ionizujícího i neionizujícího záření. Provádí se jako léčba samostatná nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami, zejména s léčbou systémovou (např. cytostatickou, hormonální, biologickou), chirurgickou a podpůrnou.